100 bodov – programu za lepší Bardejov

Vízia pre slobodné kráľovské mesto 21. storočia – v1.1

Rovnosť šancí

ROVNOSŤ ŠANCÍ

1. Vodiacim princípom samosprávy bude zabezpečenie rovnosti šancí, spravodlivosť a objektívnosť pri výberových konaniach, aby každý občan Bardejova mal rovnaké šance uspieť na pracovné pozície v samospráve alebo pri výbere dodávateľa služieb.

Práca

PRÁCA

Na to, aby mesto bolo zaujímavé pre život, je dôležité zabezpečiť dostatočné pracovné príležitosti.

2. Budeme aktívne pozývať investorov a firmy, aby svoje pobočky etablovali v Bardejove. Zameriame sa najmä na sféru informačných technológií a ľahkého priemyslu, ktorý nevyžaduje nákladné investície alebo nadštandardné dopravné napojenie.

3. Mesto bude pripravovať na svojom území pozemky, ktoré budú vhodné na vstup investorov. Zároveň bude poskytovať výhody a úľavy aj miestnym podnikateľom, aby mali dôvod zvoliť si Bardejov za miesto svojho pôsobenia.

4. Budeme podporovať podnikateľské inkubátory pre začínajúcich miestnych podnikateľov.

5. Podporíme podnikateľské centrum, ktorého úlohou bude pomáhať začínajúcim podnikateľom, aby si vedeli svoje pracovné príležitosti tvoriť sami a dokázali zapojiť aj ďalších spoluobčanov. Centrum bude pomáhať pri tvorení podnikateľských zámerov, pri administratívnych činnostiach a ponúkať školenia pre živnostníkov.

6. Budeme podporovať podnikanie formou start-upov. Vytvoríme motivujúce podmienky a podporu v zmysle poradenstva a školení pre začínajúcich podnikateľov.

7. Budeme spolupracovať s úspešnými podnikateľskými príbehmi v Bardejove – aj s Bardejovčanmi pôsobiacimi v iných regiónoch – pri tvorbe pracovných a dobre platených príležitostí v meste. Budeme zároveň podporovať firmy, ktoré vyvážajú vlastné produkty, aby jediným vývozným artiklom v meste nebola len lacná pracovná sila a “mozgy”.

8. Mesto má víziu založiť vlastný podnik aj v oblasti poľnohospodárstva, ktorý bude ponúkať pracovné príležitosti, a vytvoríme sociálny podnik, v ktorom pomôžeme nájsť uplatnenie občanom v mieste ich bydliska, čím zvýšime zamestnanosť a podporíme regionálny rozvoj.

9. Zvýšime intenzitu propagácie mesta ako atraktívnej turistickej destinácie a podporíme tak turistický ruch, čo bude mať pozitívny dopad aj na tvorbu pracovných miest v tomto odvetví.

Bývanie

BÝVANIE

Dostatok dostupných bytov bude jeden z dôvodov, prečo ľudia nebudú odchádzať.

10. Mesto bude na svojich pozemkoch realizovať projekty dostupnej ekologickej výstavby nájomných bytov. Výstavba bytov zároveň ponúkne pracovné miesta.

11. Budeme využívať všetky príležitosti na externé financovanie bytovej výstavby.

12. Chceme pokračovať vo výstavbe podkrovných bytov na už existujúcich bytovkách všade tam, kde to okolnosti dovolia, napr. formou partnerstva s vlastníkmi.

13. Pripravíme územia na výstavbu individuálnej rodinnej zástavby spracovaním územných plánov zóny.

14. Budeme formovať partnerstvá verejného a súkromného sektoru pri výstavbe nájomných bytov.

15. Do tvorby bytovej výstavby budeme zapájať miestnych architektov cez transparentné súťaže a menšie alebo stredne veľké miestne stavebné firmy.16. Sústredíme sa na výstavbu bytov s nízkymi nákladmi na energiu a prevádzku.

Ikonky (5)

ŠKOLSTVO A VZDELANIE

Kvalitné školstvo bude jeden z dôvodov, prečo sa ľudia rozhodnú žiť v Bardejove.

17. Podporíme centrálny koordinačný orgán, prostredníctvom ktorého budeme vzdelávať učiteľov smerom k moderným spôsobom výuky tak, aby sa deti ráno tešili do školy. Učiteľov budeme motivovať k zážitkovému učeniu s aktívnym využívaním projektov a aktivít. Zvyšovanie kvality výučby a jej monitorovanie budú mať na starosti pracovníci odboru školstva pri MsÚ.

18. Mesto podporí vznik kvalitných súkromných základných škôl.

19. Mesto bude koordinovať potreby stredného školstva s PSK.

20. Mesto podporí záujem vysokých škôl o pôsobenie na území mesta.

21. Zlepšíme komunikáciu odboru školstva MsÚ s vedením základných škôl. Vytvoríme podmienky pre metodické vedenie učiteľov na základných školách. Základné školy budú centrom komunitného života na sídliskách.

22. Formou osvety a prevenciou budeme bojovať aj s najmenšími prejavmi šikanovania na školách.

23. Budeme podporovať vzdelávanie dospelých a seniorov, napr. na ZUŠ a pod.

24. Zapojíme vysoké školy do aktivít a plánov v meste.

25. Skvalitníme činnosť a ponuku krúžkov v centrách voľného času.

Ikonky (13)

ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

26. Vytvoríme nový územný plán mesta a územný plán zóny niektorých častí mesta.

27. Zavedieme princíp „mesto určuje pravidlá developerom, nie naopak“.

28. Vytvoríme predpoklady na rozvoj bytovej výstavby prípravou pozemkov pre výstavbu a využívaním fondov na podporu bývania v spolupráci so štátom, ako aj spoluprácou so súkromným sektorom.

29. Zavedieme tzv.developerský poplatok, t.j. poplatok za rozvoj pre určité veľké komerčné objekty, ako sú obchodné domy a pod. Poplatok za rozvoj sa nebude týkať individuálnej bytovej výstavby na existujúcich sídliskách. Z poplatku sa bude financovať infraštruktúra pre nový stavebný rozvoj mesta.

30. Pri väčších investičných projektoch budeme žiadať záruku za dokončenie diela tak ako v súkromnej sfére. Nedokončené alebo neudržiavané stavby budeme sankcionovať, napríklad zvýšenou daňou z nehnuteľnosti.

31. Zriadime pozíciu hlavného architekta mesta a vytvoríme oddelenie plánovania mesta.

32. Pripravíme regulatívy tvorby verejných priestorov a urbanisticko-architektonické princípy tvorby budov v rámci mesta.

33. Majetok mesta sa bude predávať len na konkrétny účel a majiteľ bude povinný odprezentovať svoj zámer architektonickou štúdiou vopred. V zmluve bude zaviazaný k jej realizácii v určitom časovom horizonte. V opačnom prípade odpredaný majetok bude navrátený naspäť mestu.

34. Občania mesta budú aktívne zapojení do plánovania mesta.

35. Zefektívnime vybavovanie stavebných povolení.

36. Budeme aktívne vplývať na to, aby sa zrekonštruovala chátrajúca budova bývalého hotela Republika v centre mesta a navrátila sa do užívania občanom mesta.

Ikonky (9)

ŽIVOTNÉ PRSTREDIE

37. Podnikneme kroky na zmiernenie dôsledkov klimatických dopadov a na znižovanie prašnosti v meste hlavne výsadbou vzrastlej zelene, vodozadržnými opatreniami, opatreniami na podporu biodiverzity a ďalšími aktivitami v modro-zelenej infraštruktúre mesta.

38. Nastavíme dlhodobú politiku v starostlivosti o mestské lesy s cieľom preferencie rekreačnej funkcie. Mestské lesy majú slúžiť predovšetkým rekreačnej funkcii a nie ekonomicko-hospodárskej aktivite.

39. V rámci mesta vyberieme najhodnotnejšie územia z hľadiska ochrany prírody a vyhlásime obecné chránené územia s možnosťou ich rekreačného využitia.

40. Podporíme systém mestských komunitných záhrad a predzáhrad pred bytovkami na voľných a dočasne voľných pozemkoch v rámci našich sídlisk.

41. Vytvoríme funkciu mestského záhradného architekta. Zvýšime koncepčnosť v starostlivosti o mestskú zeleň.

42. Zlepšíme podmienky pre chovateľov psov. Vytvoríme vyhradené priestory –kynologické parky, zlepšíme dostupnosť košov a vreciek. Zároveň zvýšime sankcie majiteľom psov v prípade znečisťovania verejného priestranstva. Podporíme občianske združenia starajúce sa o opustené zvieratá v rámci mesta.

43. Zvýšime čistotu okolo smetných košov modernizáciou kontajnerových stojísk, preventívnymi, resp. osvetovými aktivitami. Budeme predchádzať čiernym skládkam formou osvety a pomocou monitorovacích zariadení.

44. Stabilizujeme náklady na odpadové hospodárstvo zavádzaním SMART prvkov, budovaním pohodlného systému zberu odpadov zameraného na triedený zber a pravidelným informovaním a vzdelávaním obyvateľov mesta.

45. Zriadime centrum opätovného používania vecí so zapojením neziskového sektora, ktoré bude mať okrem environmentálneho rozmeru aj sociálny rozmer (zapojenie nezamestnaných obyvateľov mesta). Podporíme domáce a komunitné kompostovanie bioodpadov.

Ikonky (4)

EKONOMICKO-HOSPODÁRSKY ROZVOJ

46. Intenzívne budeme využívať fondy a externé zdroje určené na zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky mesta a rozvoj ľudského potenciálu v Bardejove.

47. Posilníme rozvoj mestských častí – Bardejovská Nová Ves, Bardejovská Zábava, Dlhá Lúka, Bardejovské Kúpele, Mihaľov – zvýšením rozpočtu pre ich potreby.

48. Podporíme investície cez Eurofondy aj do návratných foriem kapitálových výdavkov, napríklad vo forme úspory spotreby energie v zateplených budovách.

49. Podrobíme analýze všetky platné zmluvy a tie, ktoré sú pre mesto nevýhodné, upravíme alebo zrušíme.

50. Mesto bude podporovať projekty ekonomickej, energetickej a poľnohospodárskej sebestačnosti s cieľom znižovať závislosť na energiách z globalizovaného sveta.

51. Mesto bude aktívne v procese prilákania zahraničného kapitálu za účelom tvorby pracovných miest.

52. Vytvoríme transparentné podmienky pre všetkých podnikateľov.

53. Podporíme využitie potenciálu Bardejovských Kúpeľov a turistického ruchu ako jedného z ťahúňov miestnej ekonomiky.

Ikonky (6)

ŠPORT, VOĽNÝ ČAS A MLÁDEŽ

54. Na mestskom úrade určíme pracovníka, ktorý bude vykonávať „ambasádora športu“, bude koordinovať rozvoj športu v Bardejove.

55. Obnovíme anketu Športovec roka v rôznych kategóriách.

56. Podporíme organizáciu športového festivalu a dňa otvorených dverí v športových kluboch.

57. Podporovať budeme predovšetkým mládežnícky, kolektívny aj individuálny šport.

58. Budeme hľadať možnosti ako prinavrátiť mestu štandardnú 400m dlhú atletickú dráhu.

59. Zjednodušíme administratívny proces pre získanie dotácie mesta na podporu športu mládeže.

60. Umožníme dospelým využívať školské telocvične na hobby šport v časoch, keď nie sú využívané školami, kde vytvoríme SMART rezervačnú aplikáciu.

61. Budeme podporovať vznik športovej školy a športové triedy pre jednotlivé športy.

Ikonky (2)

DOPRAVA A INFRAŠTRUKTÚRA

62. Budeme hľadať riešenia pri problematickej kruhovej križovatke smerom na Bardejovskú Novú Ves a Dlhú Lúku.

63. Preskúmame možnosti zavedenia bezplatnej mestskej hromadnej dopravy v Bardejove.

64. Zapojíme Bardejov do integrovaného dopravného systému PSK a KSK, skoordinujeme MHD s prímestskou dopravou a vlakmi, vytvoríme SMART riešenia na zastávkach a v mobiloch.

65. Budeme sa zaoberať novými kapacitami parkovacích plôch na sídliskách aj formou parkovacích domov so zelenými strechami. Budeme hľadať možnosti výstavby aj v spolupráci so súkromným sektorom alebo prostredníctvom eurofondov.

66. Chceme riešiť záchytné parkovanie v centrálnej mestskej zóne pre domácich aj turistov.

67. Od roku 2030 chceme umožniť vstup do centrálnej mestskej zóny a do Bardejovských Kúpeľov len autám na ekologický pohon (hybridy a elektromobily).

68. Budeme pokračovať v budovaní siete cyklotrás v meste. Zavedieme systém zdieľaných bicyklov a elektrokolobežiek. Zároveň sa budeme snažiť o segregáciu pešej, cyklo a automobilovej dopravy.

69. Chceme hľadať riešenia na parkovanie pred nemocnicou s poliklinikou.

70. Začneme hľadať ďalšie možnosti dopravného napojenia mesta za účelom zatraktívnenia jeho potenciálu a kompenzácie súčasného slabého dopravného napojenia.

71. Zlepšíme situáciu s dopravou na Dlhom rade zapustením pod terén alebo spomalením dopravy a pridaním zelene a parkovacích miest.

72. Podporíme elektromobilitu budovaním nabíjacích staníc pri bytových domoch a na verejných priestoroch, zavedieme parkovanie bez poplatkov pre elektromobily.

Ikonky (11)

MODERNÁ SAMOSPRÁVA

73. Zavedieme nulovú toleranciu voči korupcii, rodinkárstvu a protekcii na všetkých úrovniach riadenia mesta a vo všetkých organizáciách pod správou mesta.

74. Začneme realizovať transparentné výberové konania na pracovné pozície a dodávky služieb vo všetkých organizačných zložkách mesta, vrátane mestských podnikov. Organizácie pod správou mesta budú riadiť profesionálni manažéri, nie politickí nominanti.

75. Zmodernizujeme komunikáciu mesta s občanmi a návštevníkmi mesta. Mesto bude mať jednotnú vizuálnu identitu a dizajn. Webová stránka bude spĺňať súčasné SMART štandardy modernej komunikácie.

76. Vytvoríme zbor poradcov primátora mesta z občanov mesta v rôznych oblastiach života mesta, takzvané rady – Radu seniorov, Radu mládeže, Radu architektov, Radu športu, Radu hospodárskeho rozvoja, Radu pre rozvoj turizmu, Radu pre rozvoj školstva, Radu pre rozvoj kultúry atď.

77. Zriadime Odkaz pre starostu, kde ľudia budú zasielať svoje podnety a odkazy pre primátora, ktorý na ne bude odpovedať.

Ikonky (7)

SOCIÁLNA OBLASŤ

78. Postavíme alebo rozbehneme výstavbu aspoň 100 nájomných bytov ako dostupné a štartovacie bývanie pre mladé rodiny.

79. Budeme preferovať domácu opatrovateľskú a ošetrovateľskú službu oproti stacionárnej.

80. Budeme zriaďovať a podporovať komunitný život v rôznych lokalitách mesta pre budovanie vzťahov naprieč generáciami.

81. Z radov našich občanov budeme pravidelne oceňovať dobrovoľných darcov krvi po príslušnom počte odberov krvi formou benefitov na MHD a prímestskú dopravu, na športové či kultúrne podujatia.

82. Na sociálnom oddelení mesta v budove MsÚ zriadime poradenskú linku prvého kontaktu v krízových situáciách pre všetky vekové kategórie.

83. V spolupráci s Radou seniorov budeme podporovať vzdelávanie tretieho veku a program aktívneho starnutia.

84. Zriadime tzv. taxík pre seniorov a osoby s ŤZP.

85. Prehodnotíme odpustenie poplatku za psa pre seniorov.

Ikonky (10)

TURIZMUS A KULTÚRNE PAMIATKY

86. Zaktivizujeme zvýšenú spoluprácu s poľským regiónom v oblasti turistického ruchu, špeciálne s kúpeľným mestom Krynica, aby sa zvýšil počet turistov v oboch mestách.

87. Skvalitníme propagáciu mesta v zahraničí.

88. Zvýšime atraktivitu mesta pre vyšší počet turistov, ktorí v Bardejove zostanú dlhšie ako jednu alebo dve noci.

89. Sprístupníme všetky historické bašty na účely turistického ruchu a života v meste.

90. Podporou cestovného ruchu a domácich podnikateľov zvýšime zamestnanosť v meste.

91. Židovské suburbium – pamiatku UNESCO – zapojíme do života v meste.

92. Budeme podporovať a rozvíjať takzvanú „kongresovú turistiku“.

93. Počas letnej turistickej sezóny budeme pravidelne realizovať víkendové historické hry v dobových kostýmoch.

94. K podpore cestovného ruchu vyvinieme iniciatívu obnovy bývalého hotela Republika v centre mesta.

95. K zatraktívneniu turistického zážitku použijeme SMART riešenia a virtuálnych sprievodcov.

Ikonky (8)

KULTÚRA

96. Pripravíme projekt realizácie Kultúrneho domu s kinom.

97. Budeme poskytovať granty na kultúrne podujatia realizované občanmi.

98. Zrealizujeme prístup a sfunkčnenie letného amifiteátra.

99. Pripravíme projekt mestskej galérie.

100. Mesto bude podporovať kultúru technickým zabezpečením kultúrnych
podujatí.